Regulament Program Antreprenoriat în mișcare 2021

REGULAMENT OFICIAL AL PROGRAMULUI “ANTREPRENORIAT ÎN MIȘCARE” Ediția 2021

Acest regulament cuprinde o serie de reguli obligatorii aplicabile oricăror activități ce urmează a fi întreprinse în cadrul Programului “ ANTREPRENORIAT ÎN MIȘCARE”.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

1.1 Programul “Antreprenoriat în mișcare” (denumit în continuare Programulși/sau ”Cursul”) este inițiat, susținut şi implementat în mod direct de către Asociația Visit Me Reșița, cu sediul în municipiul Reșița, Bd. Al I Cuza, bl 20, ap. 11, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor nr. 11/02.05.2021, CIF 3228764, cont bancar RO89RNCB0100164646760001, reprezentată de Ion Ban, având funcția de președinte, (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”).

1.2 Programul se va desfășura conform instrucțiunilor comunicate de către Organizator, cu aplicarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare Regulamentul”) și cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului www. antreprenoriatînmișcare.ro („Website-ul”), ce pot fi cunoscute prin accesarea opțiunii „Termeni și Condiții” afișate pe Website.

1.3 Persoanele fizice și juridice eligibile, care doresc să se înscrie în vederea participării la Program, trebuie să respecte prezentul Regulament, precum și oricare dintre termenii și condițiile de utilizare a Website-ului.

1.4 Regulamentul este întocmit și este disponibil, în mod gratuit, oricărei persoane interesate prin accesarea Website-ului.

1.5 Condițiile privind organizarea și desfășurarea Programului, conform prezentului Regulament, precum și regulile mecanismului de evaluare și punctare a ideilor și proiectelor înscrise în Program (denumite în continuare individual Proiectulși colectiv Proiectele) sunt obligatorii și se regăsesc în cuprinsul secțiunilor de mai jos.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre condițiile privind organizarea Programului, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau prelungi desfășurarea acestuia, prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe Website.

Modificările și/sau completările vor fi aduse la cunoștință participanților la Program cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile, prin afișarea pe Website.

1.6 Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, prezentul Program se desfășoară în limba română. Organizatorul nu va avea obligația să asigure servicii de traducere/interpretare în legătură cu participarea la Program, inclusiv în ceea ce privește acordarea finanțărilor oferite conform prevederilor Regulamentului și nu va

acoperi niciun cost legat de traducere/interpretare, acestea fiind exclusiv în sarcina participanților la Program.

1.7 Unicul titular al site-ului www. antreprenoriatinmiscare.ro este Asociația Visit Me Reșița.

1.8 Programul se va desfășura cu sprijinul agenției GRAFFITI Public Relations SRL, cu sediul în strada Ion Brezoianu, nr. 23-25, Clădire B, etaj 4, Cod Poștal 10131, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub Nr: J40/8150/1991, având codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA RO2359460 („Agenția). Astfel, dacă Organizatorul nu va decide ulterior și în mod expres altfel, Agenția, prin reprezentanții săi, va coordona unele activități legate de organizarea Programului.

1.9 Prin Program nu se realizează promovarea ori referiri la produsele și serviciile Organizatorului și / sau Agenției, la activitățile acestora, planurile de afaceri, relațiile cu partenerii de afaceri, structura organizatorică etc. Programul nu reprezintă și nu se asimilează loteriei publicitare.

1.10. Participanții beneficiază de asistenţă în etapa de înscriere a Proiectelor în Program, la adresa de e-mail contact@antreprenoriatinmiscare.ro

SECȚIUNEA 2. NATURA, SCOPUL ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

2.1 Programul este organizat și se desfășoară la nivel local pe raza municipiului Reșița și a județului Caraș-Severin, fiind destinat oricărei persoane fizice și juridice care îndeplinește condițiile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament și care dorește să se implice în Program prin propunerea unui Proiect și implementarea acestuia în condițiile în care este desemnat ca fiind un Proiect câștigător.

2.2 „Antreprenoriat în Mișcare” este un Program ce se desfășoară sub forma unui concurs de idei pentru participarea la un curs de inițiere în antreprenoriat, cu scopul de a sprijini dezvoltarea spiritului antreprenorial local, a inițiativelor locale și a încuraja antreprenorii deja existenți, prin susținerea ideilor și inițiativelor cu aplicabilitate în turismul sportiv. Organizatorul încurajează idei de afacere și inițiative care să urmărească dezvoltarea domeniilor turismului și sportului, precum și îmbinarea celor două: programe de petrecere a timpului liber prin practicarea sportului (trekking, ciclism, canoeing, paragliding, hipism, alpinism etc), programe de explorare individuală sau pentru grupuri a zonei Caraș-Severin, inițiere în diverse sporturi adecvate zonei, dezvoltarea sau extinderea de facilități de cazare care oferă și experiențe din domeniul sportiv, dar fără a se limita la acestea, ateliere de reparații biciclete, magazine de vânzare/revânzare biciclete, închiriere și sau vânzare de echipament sportiv, inițiere și/sau dezvoltare abilități în ciclism, având ca scop final promovarea zonei către potențiali clienți, atragerea de turiști și practicanți de sport, creșterea gradului de atractivitate al zonei, precum și creșterea potențialului economic al zonei și dezvoltarea de noi oportunități de reconversie profesională etc.

2.3 Prin acest Program, Organizatorul își propune să inițieze un număr de cursanți și să dezvolte spiritul antreprenorial al acestora, oferind sprijin și consultanță teoretică și practică de-a lungul a 5 module de curs, pe durata a 4 săptămâni, urmând să finanțeze o inițiativă aleasă la finalul acestui program, în măsura în care inițiativele respectivilor cursanți aleși în urma unui proces de selecție, se încadrează în temele Programului, vizează una sau mai multe categorii de interes ale Programului.

Domeniile cheie pe care le urmărește Organizatorul în desfășurarea Programului sunt următoarele:

 • încurajează descoperirea turistică a zonei Reșița – Caraș-Severin cu ajutorul sportului; 
 • dezvoltă/extind afacerile existente prin adăugarea unei componente de sport sau de turism;
 • pot atrage sau dezvolta noi oportunități de exploatare a zonei prin intermediul turismului sau sportului;
 • încurajează mobilitatea alternativă, respectiv închiriere, vânzare, reparare de echipament sportive.

SECȚIUNEA 3. PERIOADA ȘI STRUCTURA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI DE PROIECTE

3.1 Programul se desfășoară în perioada 9 septembrie – 5 noiembrie 2021 și va avea o perioadă de înscriere a Proiectelor în Program, o perioadă de evaluare a Proiectelor înscrise în Program, o dată de anunţare a Participanților selectați și o perioadă de Cursuri și anunțare a proiectului câștigător.   

 • Perioada de înscriere a Proiectelor în Program: 9 septembrie – 30 septembrie 2021, până la ora 23.59;
 • Proiectele vor fi evaluate de către un juriu format din reprezentanți ai Decathlon, Primăria Reșița și ai echipei de traineri și antreprenori care va susține cursul, în perioada: 1 – 4 octombrie, până la ora 23.59;
 • Data de anunțare a Participanților selectați 5-6 octombrie, până la ora 23.59;
 • Cursuri și anunțarea câștigătorului finanțării; cursurile se desfășoară în perioada 10 – 31  octombrie 2021, susținerea prezentărilor finale are loc pe 31 octombrie, iar câștigătorul finanțării este anunțat pe 3 noiembrie 2021.
 • Perioada de utilizare a finanțării și implementare a ideii câștigătoare este de un an calendaristic de la primirea finanțării.

3.3 Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei Competiției şi, implicit, a oricărei perioade meționate la art. 3.2 de mai sus, prin încheierea unui act adițional la prezentul Regulament, ce va fi considerat parte integrantă a Regulamentului și va fi adus la cunoștință participanților în conformitate cu prevederile art. 1.5 din Regulament.

3.4 Câștigătorul va putea beneficia de o finanțare acordată de către Organizator, de până la 10.000 EURO (suma netă)*. În prezentul Regulament sunt stabilite condiții de eligibilitate a Proiectelor și a participanților la Program.

* Toate sumele exprimate în EUR sunt calculate de Organizator la un curs de schimb valutar valabil în ziua transferului bancar al finanțării, considerând echivalentul în lei la cursul de schimb menționat mai sus.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Categoriile de persoane care au dreptul să participe la Program sunt următoarele:

a. societăți comerciale care au ca obiect de activitate unul sau toate din activitățile următoare, cu sediul în Reșița sau Caraș-Severin:

3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice

7912 Activităţi ale tur-operatorilor

9311 Activităţi ale bazelor sportive

9312 Activităţi ale cluburilor sportive

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9319 Alte activităţi sportive

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreational

8559 Alte forme de învătământ (cursuri, training-uri activități în domeniul sportiv)

 • echipament sportiv
 • (care la data înscrierii au împlinit vârsta de 18 ani, cu domiciliul sau reședința în România), născute sau domiciliate sau care dețin o proprietate în Reșița și/sau județul Caraș-Severin si care doresc sa se implice in Program prin propunerea unui Proiect si implementarea acestuia daca este desemnat Proiect câștigător.

b) Persoanele fizice care au împlinit în acte vârsta de 18 ani, în momentul înscrierii.

4.2 Categoriile de persoane care nu au dreptul să participe la Program sunt următoarele:

 1. angajați ai Decathlon prin entitățile sale juridice care reprezintă compania în România și rudele acestora de gradul 1
 2. angajați ai Primăriei Muncipiului Reșița și ai organizațiilor, asociațiilor, serviciilor publice unde Primăria Municipiului Reșița este acționar sau deține participații și rudele acestora de gradul 1
 3. angajați ai agenției Graffiti Public Relations SRL și rudele acestora de gradul 1
 4. angajați ai Asociației Visit Me Reșița și rudele acestora de gradul 1

4.4 În vederea înscrierii în Program, participanții sunt obligați să completeze declarații pe proprie răspundere că atât persoana fizică cât și organizația neguvernamentală sau societatea comercială nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private și declarații că sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv ai drepturilor de autor, în privința oricăror materiale utilizate în realizarea Proiectelor sau, după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților.

Ddeclarația pe proprie răspundere pentru persoanele fizice si cel pentru persoanele juridice va fi trimisă ulterior pe email către fiecare participant înscris pe website-ul programului și poate fi completată și trimisă prin email la adresa contact@antreprenoriatînmișcare.ro.

4.6 Persoanele și entitățile menționate la art. 4.1 literele a), b), c) și d) de mai sus care înscriu Proiecte în cadrul Programului vor fi denumite în continuare individual „Participantul” și colectiv „Participanții”.

4.7 Înscrierea Proiectului în Program echivalează cu acordarea consimțământului Participantului pentru prelucrarea de către Organizator a datelor personale ale acestuia/acestora. Totodată, pe această cale, Participantul confirmă acordul său în sensul utilizării informaţiilor puse la dispoziţia Organizatorului în legătură cu Proiectul şi activitatea Participantului în scopul desfăşurării Programului şi implementării Proiectului, ştiind că aceste informaţii sunt supuse unei obligaţii de confidenţialitate doar în raport cu utilizarea lor în afara Programului.

SECȚIUNEA 5. CONDIŢIILE PENTRU ELIGIBILITATEA PROIECTELOR

5.1 Proiectele pregătite de către Participanţi trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi de eligibilitate stabilite mai jos pentru a putea fi desemnate finaliste în cadrul Programului:

Proiectul înscris în Program trebuie să se desfăşoare pe teritoriul României, în Reșița și/sau Caraș-Severin, să respecte temele Competiției stabilite la art. 2.2 de mai sus și să se adreseze uneia sau mai multor domenii de interes ale Organizatorului stabilite la art. 2.3 din prezentul Regulament;

Participantul înscris în Program trebuie să se încadreze în una dintre categoriile menționate în Secțiunea 4 din prezentul Regulament;

Formularul de înscriere a fost completat integral până la termenul limită, iar toate documentele suplimentare au fost predate până la termenele limită;

– Informaţiile furnizate de Participant în Proiect sunt clare, relevante și la obiect;

Participanții au furnizat declarații pe propria răspundere că nu au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională, fraudă, corupție sau orice alte activităţi ilicite legate de finanţări din surse publice sau private și sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv ai drepturilor de autor, în privința oricăror materiale utilizate în realizarea Proiectelor sau, după caz, dețin dreptul legal de utilizare în cazul în care acestea aparțin terților;

– Implementarea Proiectului va fi demarată în primele 2 luni de la primirea finanțării;

– Perioada propusă pentru implementarea Proiectului nu depășește data de 20 decembrie 2022.

5.2 Nu pot fi înscrise în Program:

Proiectele care nu se înscriu în temele şi activităţile domeniilor de interes menționate la punctele 2.2 și 2.3 din prezentul Regulament;

Proiectele care nu sunt înscrise pe baza formularului de înscriere al Programului sau al căror formular de înscriere nu a fost completat integral în perioada de înscriere stipulată în prezentul Regulament la punctul 3.2 a);

Proiectele care își propun exclusiv renovare sau alte tipuri de investiție în clădiri;

Proiectele care presupun dotări cu echipamente care au tehnologie nouă, fără aport în domeniul respectiv;

Proiectele care presupun amenajări de spații verzi, parcuri, terenuri de sport fără o componentă care să implice participarea comunității, în mod activ

– Cererile exclusiv de finanţări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii, pentru studiu sau participarea la ateliere, seminarii, conferinţe, congrese etc.);

Evenimentele exclusiv singulare: conferinţe, studii de fezabilitate, alte acțiuni sau activități singulare fără impact direct asupra grupului ţintă;

Proiectele prin care se solicită acordarea unor împrumuturi ori care presupun activități de împrumut sau de refinanţare (adică folosirea fondurilor pentru a acorda finanţări nerambursabile, credite sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice);

Proiectele care au fost deja implementate, sau cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate;

Proiectele de natură politică;

Proiectele de natură religioasă;

Proiectele care au natură partizană sau care condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţă la anumite partide politice, culte, ideologii religioase, etnice/ de altă natură;

Proiectele care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură;

Proiectele cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii sociale/etnice;

Proiectele care încurajează consumul de alcool sau orice fel de substanțe interzise prin lege;

Proiectele care, integral sau prin anumite activități, sunt subiect al unui conflict de interese;

Proiectele care au beneficiari în afara României;

Proiectele care prezintă un conținut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar și/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri/practici etc., aprecierea acestor aspecte fiind la latitudinea Organizatorului şi/sau Agenţiei;

Proiectele care conțin înscrisuri sau diferite însemne ori au aplicate sigle, mărci sau alte însemne care ar putea încălca drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt luate din diverse surse (prezintă sigla unor site-uri sau reprezintă imagini oferite pe piață de diverși producători sau comercianți, cu titlu de prezentare etc.), analiza şi aprecierea acestor aspecte fiind la latitudinea Organizatorului şi/sau Agenţiei;

– Proiectele care nu au legătură cu Programul, respectiv nu se încadrează în una dintre temele și categoriile menționate în prezentul Regulament la art 2.2 și 2.3;

Proiectele care nu îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate pentru Participanți și pentru Proiect, astfel cum sunt stabilite prin prezentul Regulament.

Proiectele ale căror costuri de implementare a activităţilor ce urmează a fi finanţate de către Organizator privesc una dintre următoarele categorii de cheltuieli:

                   – investițiile în spații, sedii, construcții sau alte obiective, dacă aceste cheltuieli nu sunt în beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă (dacă nu reprezintă o componentă esențială pentru proiect);

                   – costuri de chirie pentru sediul participantului, Organizației/Instituției gazdă, partenerilor de proiect și/sau al oricărui alt terț, de orice natură ar fi acesta;

                  – achiziția sau închirierea de autovehicule, dacă acestea nu sunt în beneficiul direct al proiectului nu au impact direct asupra beneficiarilor vizați din grupul țintă;

                  – costuri deja finanțate din alte surse/pentru acoperirea unor altor proiecte/ finanțări/sponsorizări;

                  – dobânzi datorate băncilor sau altor instituții financiare nebancare;

                  – credite către terțe părți;

                  – amenzi și penalități;

                  – datorii de orice fel ale Participanților și provizioane pentru pierderi sau datorii;

                  – orice costuri efectuate înainte de semnarea contractului de grant pentru activitățile din proiect și respectiv după încheierea perioadei de derulare a proiectului;

                  – burse individuale sau taxe de participare;  

                  – costuri cu tratamente medicale individuale;

                  – ajutor umanitar;

                  – activităţi de prozelitism;

                  – premii în bani;

                  – costuri de amortizare și leasing;

                  – taxa pe valoarea adăugată și alte taxe și impozite care pot fi recuperate de către beneficiar și/sau partener/i, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

SECȚIUNEA 6. ÎNSCRIEREA PROIECTELOR ÎN PROGRAM

6.1 Participanţii se pot înscrie în Program prin completarea Formularului de înscriere,

6.2 Formularul de înscriere este disponibil pe site-ul www.antreprenoriatinmiscare.ro şi va fi completat integral de către Participanţi.

6.3 Formularele de înscriere în Program, completate integral, vor fi transmise Organizatorului prin intermediul Website-ului.

6.4 Vor fi acceptate, în vederea evaluării și desemnării câștigătorilor, doar acele Proiecte ale căror Formulare de înscriere și documente care trebuie anexate au fost primite de Organizator prin mijloacele de comunicare menţionate la art. 6.3 de mai sus, în perioada de înscriere stabilită conform prezentului regulament.

6.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din Program orice Participant care nu a completat integral Formularul de înscriere în Program sau care nu a înregistrat până la termenul limită Formularul de înscriere și documentele/informațiile solicitate conform prevederilor de mai sus.

 • Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participantilor alte documente necesare pentru stabilirea eligibilității sau clarificării anumitor detalii. Acest lucru va fi comunicat participanților individual.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a amâna sau suspenda desfășurarea programului dacă numărul de aplicații trimise este sub 10.

SECȚIUNEA 7. EVALUAREA PROIECTELOR ȘI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

7.1 În vederea desemnării Proiectelor câștigătoare, se va aplica următoarea procedură de evaluare a tuturor Proiectelor eligibile înscrise în Program conform secțiunilor anterioare, procedură de evaluare compusă din următoarele etape si faze:

 1. Etapa 1 – evaluarea Proiectelor înscrise în Program cu ajutorul unui juriu așa cum este el stabilit, conform prezentului regulament în perioada stabilită de prezentul regulament
  1.  
 2. Etapa 2 – evaluarea câștigătorului finanțării – pe baza evaluării finale a aceluiași juriu, cu excepția echipei de traineri care va fi înlocuită de unul dintre antreprenorii invitați

7.2 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

– adresa de email sau adresa de corespondență incorecte / incomplete;

– număr de telefon incomplet sau invalid;

– eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor personale în legătură cu care s-au înregistrat Participanții; nicio eroare în datele furnizate de către participanții înscriși; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a Proiectelor, la imposibilitatea identificării unui Participant, imposibilitatea înscrierii în Program din cauza ilizibilității datelor personale;

– erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către Participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele Programului);

– situațiile în care anumite persoane înscrise în Program sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Program, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Programului. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale Participanților sau ale unor terți, în urma participării la Program. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Programului (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.

Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Participantului care va intra în posesia premiului, precum și a calendarului ulterior Programului sau a altor schimbari legate de implementarea Programului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice înscriere sau vot care nu respectă regulile Programului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Programului.

7.3 Criteriile de jurizare care vor fi analizate de către membrii Juriului Programului pentru notarea și departajarea Proiectelor, atât în Etapa 1 de evaluare a Proiectelor, cât și în Etapa 2 de evaluare a Proiectelor finaliste, sunt următoarele:

Criterii de jurizare pentru Etapa 1 de evaluare a Proiectelor:

 1. Relevanța: demonstrarea nevoii identificate (oferirea de date din studii, cercetări, analize constituie avantaj) și modalitatea prin care proiectul răspunde acesteia. Nevoia este clar descrisă? Problema identificată este relevantă pentru comunitate, pentru grupul ţintă? Problema identificată se încadrează în domeniile Programului?
 • Impact & inovație: Proiectul propus trebuie să aibă menționate rezultatele estimate prin implementare propunerii, să evidențieze care vor fi schimbările potențiale generat pe termen mediu și lung și cine vor fi beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului. De asemenea, propunerea trebuie să prezinte o soluție inovatoare pentru domeniul turismului și sportului, să fie original, diferit de abordările existente.

3. Soluție & Fezabilitate: Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile, realiste și încadrate în timp – Proiectul defineşte clar soluția? Obiectivele sunt descrise clar, abordează nevoia identificată?

4. Sustenabilitate & Buget: Măsura în care rezultatele, efectele, activitățile sau acțiunile din cadrul Proiectului propus au potențial să reziste în timp și după încheierea finanțării. Acest criteriu este echivalent cu potențialul de susținere a efectelor Proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme funcționale, posibil de extins.

7.4 Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei Programului (și, implicit, a oricărei părți integrante a Programului), printr-un act adițional la prezentul Regulament (document care poate fi pus la dispoziția tuturor celor interesați cu cel puţin 24 de ore înainte ca acesta să devină aplicabil, prin afișarea pe Website).

SECȚIUNEA 8. FINANŢĂRILE ACORDATE

8.1 Organizatorul susţine prin intermediul Programului implementarea Proiectului câștigător prin acordarea unor finanţări de 10.000 EURO*/Proiect (suma netă). Suma va fi acordată în lei, la cursul de schimb din data acordării finanțării, în baza unui acord scris (contract care se va încheia cu Participantul desemnat câştigător), a cărui formă este stabilită de către Organizator.

După caz, suma menționată urmează să fie făcută disponibilă Participantului, în condițiile stabilite prin respectivul contract. Suma reprezentând finanţarea va fi utilizată exclusiv în scopul implementării Proiectului. În cazul în care toată suma reprezentând finanţarea sau oricare parte din această sumă nu este utilizată conform contractului sus-menționat, Participantul va fi obligat prin contract să restituie suma respectivă Organizatorului.

8.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda ori, după caz, de a solicita returnarea sumelor ce fac obiectul finanţărilor acordate, fără vreo despăgubire, în următoarele situații:

a) dacă Participantul nu are dreptul de a participa la Program;

b) dacă Participantul nu s-a înscris în mod valabil în Program;

c) dacă Participantul a înscris în Program un Proiect care nu respectă condițiile și/sau caracteristicile solicitate ori dacă Proiectul prezintă elemente definitorii (inclusiv referitoare la obiectivele vizate) care nu sunt în măsură să conducă la îndeplinirea scopului pentru care Programul este organizat;

d) dacă Participantul nu respectă oricare dintre prevederile cuprinse în acest Regulament ori termenii și condițiile de utilizare a Website-ului;

e) dacă Participantul nu a furnizat în mod corespunzător sau în timp util informații solicitate de Organizator pentru desfăşurarea Programului şi acordarea finanţărilor și/sau solicitate prin prezentul Regulament;

f) dacă Participantul a încercat fraudarea sistemului/mecanismului Programului sau a întreprins orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea acestui Program sau imaginea Organizatorului ori a încercat să deturneze sumele reprezentând finanţarea acordată de către Organizator.

8.3 Nu este posibilă modificarea valorii finanţărilor acordate de către Organizator în cadrul Programului, precum nici înlocuirea acestora cu un alt bun sau serviciu.

SECȚIUNEA 9. PROCEDURA DE CONTESTARE A CÂŞTIGĂTORILOR

9.1 Contestațiile privind procesul de desemnare a câştigătorilor Programului se pot face în termen de 48 ore de la data afișării numelor câștigătorilor pe Website. Contestația se trimite prin e-mail la adresa contact@antreprenoriatînmișcare.ro și va cuprinde în mod obligatoriu:

(i) numele, domiciliul, date de identificare;

(ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

9.2 Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii lor, iar răspunsul va fi comunicat contestatorului, în consecință.

SECȚIUNEA 10. DREPTURI, OBLIGAȚII, RESPONSABILITĂȚI

10.1 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme întâmpinate de Participanți la înscrierea în Program, cauzate de furnizorul serviciului de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Program. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului serviciului de Internet sau blocarea accesului la Internet din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în Program în perioada de desfășurare a Programului.

10.2 Organizatorul nu are obligația de a verifica și nu este responsabil pentru autenticitatea numelui vizitatorilor Website-ului, sau în cazul în care aceștia afectează drepturile terților, în special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală, responsabilitatea revenind în totalitate Participantului/Organizaţiei/Instituţiei gazdă, după caz.

10.3 Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare acțiune a sa în cadrul acestui Program. Participantul este unicul responsabil pentru orice consecințe, directe sau indirecte, care pot apărea ca urmare a participării sale la acest Program.

10.4 Prin înscrierea în Program si utilizarea formularelor specifice legate de acordul cu privire la prelucrarea datelor în acest context cu privire la participanții persoane fizice, – stabilite conform acordului încheiat în condițiile art. 4.3 din prezentul Regulament, Participanţii îi permit Organizatorului să utilizeze toate şi oricare elemente componente ale dreptului la propria imagine – astfel cum este recunoscut de lege – ce aparţine fiecărui Participant şi fiecărei Organizații/Instituții gazdă și care derivă din realizarea Proiectului ori generic din participarea acestora la Program, în scopul promovării prezentului Program prin orice mijloace (prin intermediul internetului/intranetului, dar și prin intermediul altor canale media ce fac posibilă comunicarea și inclusiv prin intermediul unor suporturi de fixare (CD și/sau DVD), precum şi a oricăror ediţii ale competițiilor sau programelor dezvoltate sub brandul “Ro Bike Valley”. În mod special, Organizatorul poate utiliza materialele (fotografii, imagini video, proiecte) puse la dispoziţie de Participanţi pentru susţinerea Proiectelor lor, în realizarea materialelor de comunicare și promovare a prezentului Program, precum şi a unei eventuale alte ediţii ale acestui Program, ca şi a oricăror altor ediţii ale competițiilor sau programelor dezvoltate sub brandul “Ro Bike Valley”, cu respectarea obligatiilor rezultate din prelucrarea datelor cu caracter personal conform sectiunii 11 și fără ca pentru acestea Participanții și, implicit, Organizațiile/Instituțiile gazdă ale acestora să emită pretenții financiare ori de altă natură din partea Decathlon România ori din partea oricărui colaborator al Decathlon România implicat direct sau indirect în comunicarea și promovarea prezentului Program.

10.5 Obligații asumate de Participanți:

           – să se înscrie în Program folosind date de contact valide și complete;

           – odată cu înscrierea în Program, fiecare Participant recunoaşte şi declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor, în privința oricărui material utilizat în realizarea Proiectelor, sau persoana îndreptățită de a le utiliza, și răspunde pentru cazurile în care anumite materiale înscrise de către Participant în Program încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terți sau sunt preluate din diverse surse.

În cazul în care Organizatorul va primi, în perioada desfășurării Programului, informări oficiale în măsură să demonstreze că un anumit material ce compune Proiectul înscris de un Participant încalcă legile ori drepturi de proprietate intelectuală ori alte drepturi aparținând unor terțe persoane, ori există un litigiu pendinte cu privire la disputarea unor astfel de drepturi, ori se încalcă prezentul Regulament, acesta poate lua decizia de a descalifica Proiectul respectiv. Într-o atare situație, Organizatorul poate decide ca poziţia astfel rămasă liberă să fie ocupată de către următorul Participant, în ordinea stabilită de juriu, Participant care până la acel moment nu ocupa un loc eligibil.

Organizatorul Programului și Agenția își rezervă dreptul de a cenzura orice material publicat pe Website, urmând ca cele cu conținut tendențios, vulgar, sau care nu respectă regulile prezentului Regulament să nu fie publicate, Proiectul respectiv urmând a fi exclus din Program. Organizatorul are dreptul de a nu lua în considerare materialele pe care le consideră indecente, vătămătoare la adresa imaginii sale sau la adresa imaginii unor terți ori care încalcă în vreun fel prezentul Regulament ori legislația aplicabilă.

10.6 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la:

Proiectele înscrise în Program de către Participanţi, dacă acestea au fost însușite în mod ilegal de către aceștia;

– situațiile în care Participanţii înscriu pe Website sau în Formularul de înscriere date de contact incorecte, astfel încât din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participanții la Program pentru a le transmite diverse informații cu privire la Program;

– situațiile în care apar suspiciuni sau acuzații de încălcare a drepturilor de autor în legătură cu Proiectele înscrise în Program.

– eventuale dispute sau utilizari neautorizate legate de drepturi de proprietate intelectuală aparținând terților și cuprinse în Proiect, întreaga responsabilitate revenind Participantului.

10.7 Participanţii recunosc faptul că participarea la Program presupune cunoaşterea integrală a Regulamentului şi acceptarea tuturor prevederilor acestuia, în mod special cu referire la evaluarea realizată de către juriul Programului, angajându-se să respecte toate obligaţiile care le revin în calitate de Participanţi. Încălcarea oricăror prevederi ale Regulamentului dă dreptul Organizatorului de a elimina respectivul Participant din Program.

SECȚIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul acestui Program sunt incluse in Anexa nr. 2 la acest Regulament.

Organizațiile / instituțiile gazdă care dezvăluie date cu caracter personal ale reprezentanților / persoanelor de contact în contextul acestui Program vor realiza aceasta cu asigurarea informării respectivelor persoane, pe baza informațiilor legate de prelucrarea datelor, mai sus referite. Totodată, acestor persoane le vor fi puse la dispoziție de către organizații / instituții, formularele specifice Programului adresate spre completare acestora, inclusiv pentru exprimarea acordului legat de prelucrarea imaginii, vocii, conform celor mai sus descrise în acest Regulament.

În ceea ce privește înregistrarea prin crearea unui cont pe website-ul antreprenoriatînmișcare.ro, informațiile legate de prelucrarea datelor sunt incluse în cadrul Politicii de confidențialitate a website-ului.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA PROGRAMULUI

12.1 Programul poate înceta oricând în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura fie desfășurarea în bune condiții a Programului, fie îndeplinirea scopului pentru care Programul este organizat.

12.2 Programul poate fi suspendat ori poate înceta oricând în baza deciziei Organizatorului, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubire, cu condiția ca Organizatorul să comunice în prealabil o astfel de situație, în conformitate cu procedura stabilită la art. 1.5 din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

13.1 Prezentul Regulament este supus legii române.

13.2 Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe această cale, litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente din București.

13.3 Dispoziții suplimentare:

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere și nu va fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de autor asupra informațiilor încărcate de către participanți în cadrul Programului în conformitate cu mecanismul descris în prezentul Regulament. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra informațiilor poate influența acordarea premiului de către Organizator Participantului declarat câștigător. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a reevalua şi decide asupra acordării premiului.

Prin participarea la Program, Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

· Înscrierile necorespunzătoare bazate pe completarea sau oferirea unor date false sau neconforme cu realitatea;

· Înscrierile necorespunzătoare ce conțin materiale ce nu aparțin de drept Participantului;

· Erori tehnice independente de voința Organizatorului și care se datorează furnizorilor de internet;

· Defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet, ale platformei de email sau ale platformei de telefonie mobilă folosită de Participant;

· Modificări în structura și algoritmul de funcționare al platformei de email și de telefonie mobilă folosite de Participant;

· Întreruperile/disfuncționalitatile neanunțate ale serviciului de internet de către furnizorii de internet sau blocarea accesului datorită aglomerării pe perioadele de trafic intens;

· Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanți în legatură cu participarea lor la aceast Program.

Participanții înscriși în Program declară că înțeleg și acceptă faptul că pot înscrie informații doar dacă iși exercită drepturi de autor depline, care îi reprezintă, și nu sunt copiate din alte surse.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data semnării sale de către reprezentanții legali ai Organizatorului şi este valabil pe toată durata de desfăşurare a Programului. Prezentul Regulament a fost încheiat în Reșița, la data de 1 septembrie 2021, în 2 exemplare originale, în limba română si engleza, cu forţă juridică egală. În caz de neconcordanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.